Overfaldeforløb - 6 uger

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
44876 - Airless og pneumatisk malingspåføring

Målgruppe: Kurset er primært udviklet til personer, som arbejder virksomheder, hvor der udføres overfladebehandling af stålkonstruktioner.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
På baggrund af behandlingsspecifikationer og kundekrav udføre airless malingspåføring med og uden luftforstøvning på stålkonstruktioner til en specificeret lagtykkelse efter gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser.
Anvende forskellige typer malepumper og vælge filtre samt sprøjtedyser.
Beregne materialeforbrug og udføre proces- og slutkontrol af malingspåføringen.
Foretage til- og afrigning samt udføre daglig vedligehold og rengøring af udstyret.

Fagnummer: 44876 Airless og pneumatisk malingspåføring Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.801,50
48924 - Fristråleblæsning og metallisering

Målgruppe: Kurset er primært udviklet til personer, som udfører overfladebehandling af stålkonstruktioner.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren på baggrund af tilstandsrapport-, behandlingsspecifikationer og kundekrav:
Vælge korrekt udstyr og blæsemiddel til fristråleblæsning af en stålkonstruktion.
Beregne materialeforbrug til fristråleblæsning af en stålkonstruktion.
Udføre proces- og slutkontrol i forbindelse med fristråleblæsning af en stålkonstruktion.
Udføre tør fristråleblæsning på en stålkonstruktion med blæsemidler i lukkede og klimakontrollerede haller således at det færdige produkt opfylder ruheds- og rensningskravene.
Overholde gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser ved udførelse af fristråleblæsningsopgaver.
Foretage til- og afrigning samt daglig vedligehold og rengøring af det udstyr som anvendes ved fristråleblæsning af en stålkonstruktion.
Udføre metallisering af en stålkontruktion til en specificeret lagtykkelse med henholdsvis flammesprøjtning og lysbueanlæg.
Overholde gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser ved udførelse af metalliseringsopgaverne.
Beregne materialeforbrug til metallisering af en stålkonstruktion.
Udføre proces- og slutkontrol i forbindelse med metallisering af en stålkonstruktion.
Foretage til- og afrigning samt daglig vedligehold af det udstyr som anvendes ved metallisering af en stålkonstruktion.

Fagnummer: 48924 Fristråleblæsning og metallisering Varighed 8 dage AMU-pris: DKK 1.664,00 Uden for målgruppe: DKK 7.532,40
47055 - Kvalitetskontrol - stålkonstruktioners overflade

Målgruppe: Kurset er primært udviklet til ufaglærte og faglærte, som arbejder i virksomheder, hvor der udføres industriel overfladebehandling, eller personer, der udfører kvalitetskontrol i branchen.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Bruge og anvende udstyr til klimakontrol, lagtykkelsemålinger, porresøgninger mv. med henblik på at udføre kvalitetskontrol af stålkonstruktioners overfladebehandling samt dokumentere denne kvalitetskontrol.
Anvende relevante standarder i forbindelse med udførelse af kvalitetskontrol af stålkonstruktioners overfladebehandling.
Foretage stålsyn og foreslå en behandlingsprocedure ved manglende opfyldelse af specifikke kvalitetsnormer.
Vurdere den tekniske kvalitet af fristråleblæsning, metallisering og maling af ståkonstruktioner
I henhold til ISO 12944 eller andre relevante standarder (PSPC, NORSOK, MOTS e.l) foretage og tilrettelægge korrekt proces- og slutkontrol.

Fagnummer: 47055 Kvalitetskontrol - stålkonstruktioners overflade Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.801,50
44875 - Mekanisk forbehandling af stålkonstruktioner

Målgruppe: Kurset er primært udviklet til ufaglærte og faglærte, som arbejder i virksomheder, hvor der udføres overfladebehandling af stålkonstruktioner.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Foretage kontrol af stålunderlag og udføre mekanisk forbehandling af stålkonstruktioner herunder udvælge korrekt udstyr, foretage afrensning samt beregne materialeforbrug.
I forbindelse med forbehandlingen anvende højtryksspuling og udføre proces- og slutkontrol på opgaven.
Til- og afrigge udstyret samt udføre nødvendig daglig rengøring af udstyr og arbejdsplads.

Fagnummer: 44875 Mekanisk forbehandling af stålkonstruktioner Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.801,50
44877 - Opbygning af malingssystemer efter specifikation

Målgruppe: Kurset er primært udviklet til personer, som arbejder i virksomheder, hvor der udføres overfladebehandling af stålkonstruktioner.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
På baggrund af kundekrav og datablade selvstændigt udarbejde en behandlingsspecifikation og påføre én- og tokomponent maling med sprøjteteknikkerne airless og airmix til en specifik lagtykkelse i henhold til gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser.
Beregne materialeforbrug og vurdere overmalingsintervaller for forskellige typer maling ud fra viden om malingstypernes indbyrdes kemiske sammensætning og egenskaber.
Under behandlingsforløbet udføre klimakontrol og fortage både våd- og tørfilmmålinger af lagtykkelse.

Fagnummer: 44877 Opbygning af malingssystemer efter specifikation Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.801,50
47942 - Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Målgruppe: Kurset er udviklet til medarbejdere som arbejder med epoxy og isocyanater. Du skal være fyldt 18 år, medmindre du har en uddannelsesaftale (lærekontrakt). Du skal være sikker på at du ikke lider af allergi eller er overfølsomhed over for epoxy eller isocyanater, af astma, kronisk lungelidelse eller kraftig håndsved (hyperhidros manuum)

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren udføre arbejdet med epoxy og isocyanater sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til sig selv og sine omgivelser.

Deltageren skal ved udførelse af arbejdsopgaver, hvori der indgår epoxy og isocyanater kunne:

Sikre, at arbejdet med epoxy og isocyanater følger Arbejdstilsynets gældende vejledningsmateriale for arbejde med stoffer og materialer samt arbejde med epoxy og isocyanater, indtil stofferne og materialerne er udhærdede og faren for sundhedsfarlige påvirkninger er ophørt.
Vælge og anvende de rigtige værnemidler og evt. andre sikkerhedsforanstaltninger ved hjælp af blandt andet brugsanvisning, sikkerhedsdatablade og evt. kodenummer.
Påføre og aftage samt anvende personlige værnemidler, herunder handsker, åndedrætsværn og arbejdsdragter på en sådan måde, at hud og hænder samt omgivelser ikke bliver forurenet med epoxy og isocyanater og luftveje ikke bliver udsat for aerosoler, gasser og dampe.
Identificere sundhedsrisici i forbindelse med arbejdets udførelse.
Udvise kendskab til arbejdsmiljølovgivningens generelle forebyggelsesprincipper, herunder indsigt i substitutionsprincippet og dets anvendelse.
Identificere arbejdssituationer der er omfattet af forbud, herunder skal deltageren have kendskab til forbuddet mod at sprøjtepåføre epoxy og isocyanater uden for sprøjtekabiner olign.
Sikre sig, at der er opsat advarselstavle og evt. anden signalgivning imens arbejdsopgaverne udføres.
Sørge for, at andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet med stofferne og materialerne, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig påvirkning.
Anvende hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger korrekt i forbindelse med arbejdets udførelse.
Være i stand til at yde førstehjælp og akut uheldshåndtering ved kontakt med epoxy og isocyanater, herunder bruge nødbruser og øjenskylleudstyr.
Håndtere farligt affald, herunder bortskaffe brugt emballage, handsker og dragter sikkerheds-, sundheds-og miljømæssigt forsvarligt, så ingen kan få rester af ikke fuldt udhærdet epoxy og isocyanater på hud og hænder.

Kurset skal gennemføres som en vekselundervisning med lige dele teori og praktiske opgaver. Deltageren skal uanset faglig relation kunne forholde sig til både små og store mængder epoxy, harpikser og isocyanater.

I den teoretiske del skal der lægges særlig vægt på at deltageren kan læse brugsanvisninger/sikkerheds-datablade og MAL-koder, så deltageren f.eks. kan aflæse produktets grad af farlighed og foretage korrekt valg af værnemiddel og evt. andre sikkerhedsforanstaltninger ud fra produktets egenskaber.

I den praktiske del skal der indgå øvelser i korrekt brug af værnemidler, herunder korrekt på- og aftagning af værnemidler, så deltageren eller andre ikke bliver kontamineret samt øvelser i arbejdspladsindretning, produkthåndtering samt førstehjælp og akut uheldshåndtering.

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), bilag 3.

Personer med visse diagnoser er underlagt særligt forbud mod at arbejde med epoxy og isocyanater ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18.december 2015, bilag 3.

Forbuddet lyder som følger:
Personer, der har eksem eller konstateret epoxyallergi, må ikke arbejde med epoxyholdige materialer.
Personer, der lider af astma eller eksem samt personer, som har konstaterede lungelidelser eller konstateret hud- og luftvejsallergi over for isocyanater, må ikke arbejde med isocyanatholdige materialer.
Personer med kraftig håndsved (hyperhidrosis manuum) må ikke arbejde med hverken epoxy- eller isocyanatholdige materialer.

Fagnummer: 47942 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.070,60