Håndtering af farligt gods

Du lærer at håndtere, plukke og klargøre farligt gods til forsendelse i henhold til relevante regler og vejledninger.

Efter endt kursus kan du: 

  • Emballere
  • Stuve og klargøre gods til forsendelse
  • Afmærke gods
  • Udfylde transportdokumenter

Arbejdet udføres efter relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i leverandørvejledninger og sikkerhedskort.

På kurset vil du også lære, at identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger.

Uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA regelsæt.

Kurser