Fælles Pædagogisk, didaktisk grundlag

Grundlaget

Det fælles pædagogisk didaktiske grundlag (FPDG) for AMU-Vest udtrykker det, der knytter sig til planlægning og gennemførsel af teoretisk og praktisk undervisning af vores elever, lærlinge og kursister. Det FPDG sætter ord på, hvad vi forstår ved den gode undervisning, og er rettesnoren for udvikling og vedligehold af gode faglige miljøer og professionelle læringsfælleskaber i hele organisationen.

Undervisningen skal sikre, at elever og kursister opnår høj faglighed

Vi er opdaterede med ny viden, faglig såvel som pædagogisk, og vi udvikler og deler denne viden til gavn for vores elever, lærlinge, kursister og kolleger. De kompetencer, elever, lærlinge og kursister tilegner sig under deres uddannelse og kursus, skal modsvare de kompetencer, som efterspørges inden for erhvervet og på arbejdsmarkedet. Det teoretiske og praktiske niveau lever op til krav og metoder, som afspejler den praksis, der anvendes i erhvervene. Den etik og adfærd, som formes ved den enkelte kursist/elev/lærlinge bidrager til en høj standard og faglig praksis inden for erhvervet.

Pædagogisk ledelse sker gennem klasseledelse og som rammesætning for ”den gode undervisning”

Faglærerne har ansvaret for at udøve klasseledelse og varetage undervisning. Faglæreren tager ansvaret for, at undervisningen gennemføres på en sådan måde, så eleverne/lærlingene/kursisterne tilegner sig den viden og de kompetencer, der er omfattet af uddannelsens mål – dels via styret formidling og dialog, dels via varieret metodemæssig tilgang til arbejds- og læreprocesser. Den overordnede ledelse skaber organisatoriske rammer inden for hvilke, det enkelte faglige team og den enkelte faglærer kan udvikle sig og skabe nyttefulde læringsprocesser. Pædagogisk ledelse består også i at dagsordensætte videndeling og kompetenceudvikling for at skabe et undervisningsmiljø, der er inspirerende, udfordrende og praksisnært for den enkelte kursist og elev. 

Faglærerens rolle i forhold til engagement og læringsudbytte er central, men elev/kursist har også et ansvar

Vi udviser både empati og rummelighed, men det foregår i et udpræget voksenmiljø, hvor den enkeltes medansvar er tydeliggjort, og hvor målene er klart definerede. At skabe tryghed og holdånd er med til at skabe god holddynamik, så gruppesammenhænge udnyttes konstruktivt og proaktivt i læringsrummet.

AMU-Vest møder elever og kursister med respekt, hvor udgangspunktet er, at man retter opmærksomheden på de positive ressourcer og kompetencer hos den enkelte elev/kursist. Faglærerens didaktiske valg har betydning for elevernes/ kursisternes engagement og læring, hvorfor faglæreren arbejder velovervejet og systematisk med disse valg. Faglæreren udvikler via erfaring og egen læring samt læring og sparring i det enkelte team, en øget bevidsthed om, hvad der virker.

Faglærerens valg skal ske med udgangspunkt i viden om de forskellige målgruppers basale og praktiske færdigheder, forudsætninger for læring og motivation. De didaktiske valg, der går forud for undervisningen er blandt andre: Valg af indhold i undervisningen, valg af metoder, graden af medinddragelse, valg af undervisningsmaterialer og evalueringsform. De didaktiske valg i undervisningen er kommunikationsform, samtalemåder og tilrettelæggelse, gennemførelse af konkrete praktiske øvelser samt gennemførelse af test og afsluttende prøve.

Undervisningen skal være målrettet, motiverende og velstruktureret

Faglærerens undervisning skal tage udgangspunkt i klart formulerede mål og målbeskrivelser, og den enkelte elev/lærling/kursist skal opleve en rød tråd, hvad enten der er tale om et længerevarende eller kortvarigt uddannelsesforløb. Der skal gives klar og konstruktiv feedback gennem hele uddannelsesforløbet med afsæt i det klare mål og forventninger. Lærerens nærvær skal endvidere sikre, at eleven/lærlingen/kursisten følges og evalueres sagligt og fair. Tydelig kommunikation skal sikre en grundig forståelse af stoffet og en bedre helhedsforståelse. 

Undervisningen er praksisnær, så elever, lærlinge og kursister mødes af et meningsfyldt fagligt indhold

Ikke kun i erhvervsuddannelser, men også i AMU skal undervisningen tage udgangspunkt i erhvervsfagets praksis, teorier, metoder, materialer og eksempler. Der skal i undervisningsindholdet være tydelige elementer, der er tæt på praksis, da kursister, lærlinge eller elever efterfølgende skal kunne anvende dette i praksis. Undervisningen skal som hovedregel være teoretisk funderet, men den enkelte faglærers praksis og pædagogik skal basere sig på en handlingsorienteret tilgang. 

Undervisningen skal differentieres, så alle elever, lærlinge og kursister opnår størst muligt, sporbart udbytte af undervisningen

Differentiering er et grundvilkår og indtænkes i formidlingen, opgavernes indholdsmæssige og metodemæssige kompleksitet, instruktioner og demonstrationer af faglige opgaveløsninger. Gensidig respekt trods forskelligheder betyder, at eleverne/lærlingene/kusisterne skal have mulighed for at prøve kræfter i forskellige situationer.

Differentiering kan indebære, at der anvendes én tilgang til højt specialiserede kursister og en anden tilgang til personer, der har været uden for arbejdsmarkedet gennem længere tid. Faglæreren skal sikre, at alle får størst mulig udbytte af undervisningen. Det betyder, at der såvel i den didaktiske planlægning som i mødet mellem faglærer og elever/kursister tages udgangspunkt i sidstnævntes forudsætninger. Differentieringen må dog aldrig indebære, at der slækkes på krav i henhold til uddannelsens eller kursets mål, ej heller at der gås på kompromis med krav, sikkerhed og etik inden for det pågældende brancheområde.