Udbudspolitik

AMU-Vest er en af landets største udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Uddannelsernes overordnede mål er at imødekomme efterspørgslen efter behovsbestemte kompetencer hos virksomheder og enkeltpersoner med henblik på at sikre et fleksibelt arbejdsmarked. Branchernes, virksomhedernes og medarbejdernes udfordringer, problemer og potentialer har derfor centrets strategiske fokus.

Ud over AMU udbydes erhvervsuddannelser (EUD) inden for brancherne bygge/anlæg, transport, overfladebehandling og servicefagene.

AMU-Vest arbejder vedvarende på at indrette organisationen, så den er smidig og fleksibel i forhold til altid at kunne matche de regionale behov og ændrede efterspørgselsmønstre samt understøtte den regionale erhvervsudviklingsstrategi bedst muligt. Vores udbudspolitik og strategi er udarbejdet med dette formål. Sammen med bestyrelse og lokale uddannelsesudvalg drøftes redskaberne løbende, så de er opdaterede i forhold til de aktuelle erhvervs-, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske tiltag og behov. 

Brancheområder for arbejdsmarkedsuddannelser

  • Transport og logistik
  • Kran
  • Stillads og rigning
  • Bygge og anlæg
  • Overfladebehandling af svære stålkonstruktioner
  • Lager
  • Serviceområdet

Endvidere en række aktiviteter målrettet energisektoren

Brancheområder for erhvervsuddannelser

  • Struktør
  • Serviceassistent
  • Overfladebehandler

Øvrige aktiviteter

Ud over AMU og EUD har AMU-Vest en andel af indtægtsdækket virksomhed. Udbud af særligt tilrettelagte forløb (”screeningsforløb”) for flygtninge-/ indvandregruppen samt opkvalificering af ledige er ligeledes et indsatsområde.

I tilknytning til de enkelte brancheområder og på tværs heraf gennemfører AMU-Vest løbende en række udviklingsprojekter bl.a. i samarbejde med VEU-center Vest, efteruddannelsesudvalg, Undervisningsministeriet, RAR m.fl.

Konsulentfunktionen

På AMU-Vest er der etableret en konsulentfunktion med virksomhedskonsulenter, der står for den opsøgende indsats overfor private og offentlige virksomheder. Konsulentfunktionen rummer endvidere en toning i retning af beskæftigelsesområdet med en vidensperson med relation til dette.

Konsulentfunktionen planlægger medarbejderudvikling sammen med virksomhederne og er sparringspartner i forhold til organisationsudvikling samt kompetenceudvikling, der skal understøtte virksomhedernes strategiske satsninger. Et væsentligt element i samarbejdet er at medvirke til at kvalificere virksomhedernes efterspørgsel efter relevante kompetencer både på den korte og lange bane. Medarbejderudvikling bringes således i spil som et kardinalpunkt i bestræbelserne på at fremtidssikre virksomhederne.

Den almene voksen- og efteruddannelse

AMU-Vest samarbejder med VUC-Vest og AOF Sydjylland samt de øvrige tilknyttede erhvervsskoler om at forstærke den almene uddannelsesindsats i tilknytning til den erhvervsrettede uddannelse.

De pædagogiske kompetencer

På AMU-Vest er samtlige undervisere udstyret med voksenpædagogiske kompetencer, og der eksisterer et decideret voksenmiljø på centret som helhed. Tilrettelæggelsen af undervisningen sker med udgangspunkt i deltagernes jobområde/-funktion, hvor det tilstræbes at koble uddannelsen ved centret med den læring, der sker på arbejdspladsen, så det bliver muligt for den enkelte at omsætte de nye færdigheder til brugbare kompetencer på jobbet. For at sikre størst mulig kvalitet og effekt af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag har centret i det hele taget fokus på, at indholdet heri kan overføres til deltagernes daglige praksis.

I forhold til forløb og uddannelse for den unge målgruppe har centret samarbejde med andre interessenter, så som andre erhvervsskoler, FGU, jobcenter m.fl. med henblik på at imødekomme den enkelte elev bedst muligt, herunder at mindske frafaldet blandt de frafaldstruede. Alt sammen er er naturligvis indtænkt i vores Fælles pædagogisk didaktiske grundlag.

Evaluering – tilfredshed med kurser

Hvert AMU-uddannelsesmål og enkeltfag evalueres i det fælles evalueringsredskab Vis Kvalitet. På en skala fra 0-10 med 10 som højeste score har centret et mål om en gennemsnitlig score på ca. 8,2. Der arbejdes systematisk med Vis Kvalitet som led i skolens generelle kvalitetsarbejde.

Forstærket dialog med beskæftigelsesregion, jobcentre og vækstforum

Med afsæt i de skiftende konjunkturer forsøger AMU-Vest vedvarende at styrke dialogen med STAR og de lokale jobcentre i forhold til vejledning og kompetenceafklaring af ledige med henblik på en faglig og personlig opkvalificering til jobområder, hvor der aktuelt eller på sigt bliver behov for uddannet arbejdskraft. For AMU-Vest er det en hovedopgave at medvirke til at forebygge et scenario, hvor samfundet vil opleve en alvorlig mangel på faglært arbejdskraft, mens der er en stor, ledig gruppe af ufaglærte.  

AMU-Vest har en repræsentant tilforordnet RAR Sydjylland samt RARs koordinationsudvalg.

Koordinering af udbud – både AMU og EUD

AMU-Vest koordinerer sit udbud med øvrige AMU-centre samt lokale uddannelsesudbydere, primært Rybners i Esbjerg. Det indebærer såvel fleksibel ind og udlån af skolefag som konkrete samarbejdsaftaler om bestemte uddannelser og forløb. Der er tale om langvarige og ofte strategiske relationer, hvor fokus er at virksomheder, elever, kursister ydes den mest kompetente service og kompetenceudvikling. Det forudsætter at der samarbejdes om at bruge hinanden kompetencer og udbud på tværs samt sikre at kunden får den bedste helhedsoplevelse.

Filer