Kvaliteten hos AMU-Vest

Jævnfør Lovbekendtgørelse nr. 810 af 20. juni 2018 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. er beståelses- og gennemførelsesstatistik, deltager-/kundetilfredshed samt værdigrundlag og udbudspolitik tilgængelig på hjemmesiden.
AMUkvalitet.dk er Danmarks første landsdækkende værktøj, der er obligatorisk at bruge som led i at måle og udvikle kvaliteten på et uddannelsesområde, her Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).
Alle, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse bliver bedt om at vurdere deres uddannelse med dette system. Det samme bliver en stikprøve af de virksomheder, der har haft medarbejdere på uddannelse.
I systemet er indlagt nogle regler for fremvisning af resultater. Hvis der for eksempel er for få besvarelser vil resultaterne ikke blive vist.
 
AMU - Beståelses- og gennemførelsesstatistik
Beståelsesstatistikken kan findes her.
 
Figuren viser AMU-Vests beståelsesstatistik for 2020:


Bestaaelsesstatistik_for_AMU-Vest_2023
Gennemførelsesstatistikken kan ligeledes findes på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside under Uddannelsesstatistik. Det er muligt at anvende linket, der giver en mulighed for at vælge andet år eller en specifik uddannelse:
 
Hjemmesiden finder du HER
 
Figuren viser gennemførelsesstatistikken for 3 kvartaler af 2020:
AMU-aktivitet_paa_AMU-Vest_2023

AMU - Tilfredshedsmåling og -evaluering

AMUkvalitet.dk er et landsdækkende analyseværktøj til at måle kvaliteten på et uddannelsesområde, her Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).

Systemet er obligatorisk og skal bruges af alle arbejdsmarkedsuddannelser.
Alle, der deltager på en Arbejdsmarkedsuddannelse, skal vurdere deres uddannelse i dette system.

Forkortelser til tabellerne

Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.

Gns: 

Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx. sættes i tilfreds (4,0 point), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.

N: 

Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.

U: 

Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomheder eller derover.

En større gennemsigtighed og åbenhed omkring uddannelserNE er med til at gavne en konstruktiv dialog om uddannelserne og dermed kvaliteten af dem.

Det pædagogiske værdigrundlag

AMU-Vest ønsker at være kendt for:
  • Et arbejds- og læringsmiljø, der bygger på respekt, åbenhed og dialog.
  • Et læringsmiljø, der løbende udvikles gennem samarbejde og medindflydelse for alle personalegrupper såvel som elever og kursister.
  • At der fokuseres på høj kvalitet i skolens ydelser og at kvaliteten løbende følges og udbygges gennem et certificeret kvalitetsstyringssystem.
  • En resultatorienteret holdning, der sikrer, at der genereres mest mulig samfundsmæssig værdi for de investerede ressourcer.
  • At det ledelsesmæssige fundament bygger på åbenhed og troværdighed.

Ovenstående er gældende for både centrets efteruddannelsesaktiviteter og skolens udbud af erhvervsuddannelser.