Kvaliteten hos AMU-Vest

Jfr. Lov nr. 414 af 6. juni 2002, Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. er karakterer, beståelsesprocenter, deltager-/kundetilfredshed samt værdigrundlag og udbudspolitik tilgængelig på hjemmesiden.

Viskvalitet.dk - eller "De Systemfælles Redskaber" - er Danmarks første landsdækkende værktøj, der er obligatorisk at bruge som led i at måle og udvikle kvaliteten på et uddannelsesområde, her Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).

Alle, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse bliver bedt om at vurdere deres uddannelse med dette system. Det samme bliver en stikprøve af de virksomheder, der har haft medarbejdere på uddannelse.

I systemet er indlagt nogle regler for fremvisning af resultater. Hvis der for eksempel er for få besvarelser vil resultaterne ikke blive vist.

AMU - Beståelses- og gennemførelsesprocenter

AMU-Vest's gennemførelses- og beståelsesprocent for AMU-uddannelser.

AMU - Evaluering

Tilfredshedsmåling og evaluering.

http://www.viskvalitet.dk/ er et landsdækkende analyseværktøj til at måle kvaliteten på et uddannelsesområde, her Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).

Systemet er obligatorisk og skal bruges af alle arbejdsmarkedsuddannelser.

Alle, der deltager på en Arbejdsmarkedsuddannelse skal vurdere deres uddannelse i dette system.

Ved at følge nedenstående links, kan du se en aktuel opgørelse over tilfredshedsmålingerne.

Deltagerevaluering

2016 - 1. kvartal
Hele kalenderår 2015

Virksomhedsevaluering

Hele kalenderår 2014.

Forkortelser til tabellerne

Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.

Gns: 

Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx. sættes i tilfreds (4,0 point), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.

N: 

Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.

U: 

Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomheder eller derover.

En større gennemsigtighed og åbenhed omkring uddannelserNE er med til at gavne en konstruktiv dialog om uddannelserne og dermed kvaliteten af dem.

EUD - Kvaliteten i EUD Uddannelser

EUD - Det pædagogiske værdigrundlag

Pædagogisk værdigrundlag
AMU-Vest ønsker at være kendt for:
  • Et arbejds- og læringsmiljø der bygger på respekt, åbenhed og dialog.
  • Et læringsmiljø der løbende udvikles gennem samarbejde og medindflydelse for alle personalegrupper såvel som elever og kursister.
  • At der fokuseres på høj kvalitet i skolens ydelser og at kvaliteten løbende følges og udbygges gennem et certificeret kvalitetsstyringssystem.
  • En resultatorienteret holdning der sikrer, at der genereres mest mulig samfundsmæssig værdi for de investerede ressourcer.
  • At det ledelsesmæssige fundament bygger på åbenhed og troværdighed.
Ovenstående er gældende for både centrets efteruddannelsesaktiviteter og skolens udbud af erhvervsuddannelser.

EUD - Karaktergennemsnit

EUD - Handlingsplaner for øget gennemførelse

EUD - Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse og beskæftigelse