Kvaliteten hos AMU Vest (EUD)

Kvalitetsarbejdet med EUD på AMU Vest.

1. Formål

Formålet med kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne (EUD) er at sikre at AMU Vest arbejder med centralt definerede målsætninger, egne lokale målsætninger samt sikrer, at arbejdet er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Formålet med kvalitetsarbejdet er endvidere at sikre og udvikle kvaliteten i undervisningen, så AMU-Vests elever opnår et højt læringsudbytte, trives godt og at de kommer videre i deres uddannelse med lærepladser.

2. Certificering

AMU-Vest er certificeret i henhold til standarderne i kvalitetsstyring DS/EN ISO 9001 og i miljøstyring DS/EN ISO 14001. Disse certificeringer indebærer, at kvaliteten af alle kerneydelser systematisk evalueres ved anvendelse af audits, selvevalueringslister, ledelsesevaluering, opfølgninger på besvarelser i Vis kvalitet, inddragelse af Lokale Uddannelses Udvalg m.m.. Retningslinjerne for styring af disse processer er fastlagt i ledelsessystemet.
Vores kvalitetsarbejde skal planlægges i forhold til vores interesser og behov, men skal også relatere til Centeret som helhed. AMU-Vests kvalitetsafdeling er med til at sikre, at de nødvendige informationer er tilgængelige og at evalueringerne gennemføres rettidigt.

EUD området er ét ud af flere på AMU-Vest. Det er prioriteret med egne målinger, egne handlingsplaner og opfølgninger.

3. Model for og resultater af kvalitetsarbejdet

AMU-Vest planlægger kvalitetsarbejdet efter kvalitetscirklen: PDCA – plan – do – check – act, hvor målinger/informationsindsamling og de årlige handlingsplaner er omdrejningspunktet.
Målinger, informationsindsamling, handlingsplaner og resultater kan ses her:

Den løbende informationsindsamling: DATAGRUNDLAG

Mål: MÅL

Handlingsplaner: HANDLINGSPLANER

Status på nye handlingsplaner: 
Filer