Kvaliteten hos AMU Vest (EUD)

Kvalitetsarbejdet med EUD på AMU Vest.

1. Formål

Formålet med kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne (EUD) er at sikre at AMU Vest arbejder med centralt definerede målsætninger, egne lokale målsætninger samt sikrer, at arbejdet er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Formålet med kvalitetsarbejdet er endvidere at sikre og udvikle kvaliteten i undervisningen, så AMU-Vests elever opnår et højt læringsudbytte, trives godt og at de kommer videre i deres uddannelse med lærepladser.

2. Principper for kvalitetsarbejdet

Vores kvalitetsarbejde planlægges i forhold til vores interesser og deres behov, men skal også relatere til centralt stillede mål og Centeret som helhed. AMU-Vests kvalitetsarbejde er forankret hos Centerets EUD ansvarlige, der medvirker til at sikre, at de nødvendige informationer er tilgængelige og at evalueringerne gennemføres rettidigt. Kvaliteten vurderes løbende og en årlig samlet evaluering i ledelsesgruppen gennemgår resultater og opstiller mål og handlingsplan for det kommende år. EUD området er ét ud af flere på AMU-Vest. Det er prioriteret med egne målinger, egne handlingsplaner og opfølgninger.

3. Model for og resultater af kvalitetsarbejdet

AMU-Vest planlægger kvalitetsarbejdet efter kvalitetscirklen: PDCA – Plan – Do – Check – Act, hvor målinger/informationsindsamling og de årlige handlingsplaner er omdrejningspunktet.
Målinger, informationsindsamling, handlingsplaner og resultater kan ses her:

Den løbende informationsindsamling: DATAGRUNDLAG

Mål: MÅL

Handlingsplaner: HANDLINGSPLANER

Status på nye handlingsplaner: STATUS