Lastsikring

Lær om korrekt lastsikring på 3 dage!

Gods skal være anbragt således, at det ikke kan frembyde fare for personer eller fremføre skade på ejendom.
Det må ikke kunne slæbe eller falde af på vejbanen, forårsage forstyrrende støvdannelse eller lignende ulempe, vanskeliggøre færdslen eller volde unødig støj.

Hos AMU-Vest udbyder vi et tre-dages kursus om lastsikring og stuvning af gods, hvad endten du skal bruge det på land eller til vands.

  • Lastsikring og stuvning af gods - varighed: 3 dage
  • Lastsikring og stuvning af gods til søtransport  - varighed: 3 dage

Lastsikring og stuvning af gods

Gennem teori om kræfternes indvirkning på lastet gods under transport, vil du lære at udvælge og anvende det korrekte lastsikringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer således, at transporten kan gennemføres, uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld.

Arbejdet omfatter læsning og surring på en sikker måde således, at køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke overskrides, almindelig emballageafmærkning, håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser.

På kurset vil du også lære at udfylde nationale og internationale fragtbreve så du kan træffe de nødvendige foranstaltninger ved godsets beskadigelse.

Lastsikring og stuvning af gods til søtransport

På dette kursus vil du lære, at laste, sikre og stuve gods til søtransport.

Du opnår viden om kræfter i åbne og lukkede havområder, som påvirker godset under transport på skib. Herunder gods på lastbiler, påhængskøretøjer, flats, container eller andre lastbærere til søtransport.

Du lære at udvælge og anvende korrekt lastsikringsudstyr, stuve og surre de forskellige godstyper, som forekommer under søtransport således at der under transporten ikke opstår skader på gods eller transportmidler - eller at der forekommer risiko for uheld.

Arbejdet omfatter læsning, stuvning og surring på sikker måde, og efter gældende regler, således at akseltryk, totalvægt på køretøjer ikke overskrides samt at tyngdepunkt og ligevægt i container og på flats er korrekt. Arbejdet omfatter også almindelig emballageafmærkning, håndtering, afklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til leverandørens forskrifter og gældende regler.

Kurser

Hent en brochure her!