Ordensreglement

Ordensreglement

Ordensregler for AMU-Vest beskriver den ønskede adfærd og omgangsform mellem de personer, som har deres daglige gang på skolen: elever og medarbejdere, samt er gældende for Spangsbjerg Møllevej 304 - 306 og Ravnevej 9 i Esbjerg.

Ordensreglerne udtrykker grundholdninger og hensigter, som er grundlaget for AMU-Vests virke og er endvidere udtryk for de værdier, som ledelsen og dermed centret står for.
Ordensreglerne skal medvirke til at give såvel elever som medarbejdere tryghed og stabilitet, som er forudsætningen for at skabe et læringsmiljø, hvor alle kan føle sig velkommen, og hvor alle inspireres til at modtage læring.

Adfærdsregler/værdier på AMU-Vest

På AMU-Vest har alle uanset køn, etnicitet, seksuel orientering og kulturel baggrund samme ret til uddannelse, personlig frihed og respekt.
Centret respekterer princippet om religiøs frihed i enhver henseende, men anser religionsudøvelse for en personlig og privat sag.
Elever på AMU-Vest arbejder sammen på tværs af køn, religion og etnicitet.
Dialogen mellem centrets medarbejdere og elever, samt elever imellem, hviler på åbenhed, ligeværd og respekt for det enkelte menneske og dets holdninger.
AMU-Vest tilbyder et fagligt kompetent læringsmiljø i alle sine uddannelser og kurser og forventer, at alle elever deltager aktivt og konstruktivt i undervisningen.
På AMU-Vest kender alle elever deres rettigheder og pligter i forbindelse med uddannelsesforløbet og får løbende og præcis information om, hvordan de klarer sig i uddannelsen.

IT Sikkerhed

Computerlokaler må kun benyttes til undervisningsformål og opgaveskrivning.
Computerlokaler må ikke anvendes som spille-café og der må ikke afvikles spil.
Det er kun tilladt at benytte de programmer, der er indlagt på computeren. Det er under alle omstændigheder STRENGT FORBUDT at ændre på computerens opsætning.
Internettet må kun bruges til informationssøgning i forbindelse med undervisning. Det er strengt forbudt at downloade film, musik o.lign..

Kantine

Kantinen og fællesarealer kan frit benyttes. Der kan købes mad, drikke og slik i kantinen. Det er muligt at betale med kontanter eller dankort.
Medbragt mad kan indtages i kantinen eller øvrige fællesarealer, men der er selvoprydning i disse lokaliteter.
Køleskab til medbragt mad og drikke findes til fri afbenyttelse i kantinen.

Mobiltelefon

Mobiltelefoner må ikke anvendes til private samtaler i undervisningen, hvorfor de skal være slukket. Nødvendige samtaler skal afvikles i pauserne.
I det omfang mobiltelefonen anvendes til informationssøgning i forhold til undervisningen, er det tilladt at anvende denne. Der skal dog tages hensyn til øvrige elever.

Mødetider og mødepligt

Mødetider kan være forskellige i de respektive uddannelser, men mødetiderne skal overholdes ved lektioners begyndelse.
Overholdes dette ikke, kan man ikke forvente at få lov til at deltage i den pågældende lektion og vil dermed blive registreret som fraværende.

Orden i lokaler

Undervisningslokaler forlades i ryddelig stand. I teorilokaler skal stolene sættes på plads, alt affald puttes i papirkurve eller rette affaldsbeholder, vinduerne lukkes og lyset slukkes.
I værkstederne ryddes op efter underviserens anvisning.

Parkering

Parkering foregår i de afmærkede båse ved hovedindgangen på Spangsbjerg Møllevej 304 - 306, samt ved indgangen på Ravnevej 9.
Handicap- og gæsteparkering bedes friholdt til rette formål.
Færdselsloven er gældende på centrets arealer og skal overholdes.

Påklædning og værdigenstande

Påklædning skal være i overensstemmelse med gældende sikkerhedsregler på værkstedet og praktikområder.
Centret påtager sig ikke erstatningsansvar, så elever bør ikke medbringe store pengebeløb, dyrt tøj osv.. Der kan stilles et garderobeskab til rådighed. Medbring selv en hængelås, hvis skabet ønskes låst.
Tyveri meldes til politiet.

Rusmidler

Som elev på AMU-Vest er det ikke tilladt at indtage, sælge eller besidde narkotiske stoffer eller alkohol. AMU-Vest har en absolut nultolerance overfor alkohol og rusmidler. Dette er gældende på hele centrets område, både inde og ude.
AMU-Vest kan gennemføre tests for alkohol og andre euforiserede stoffer. Overtrædelser at centrets rusmiddelpolitik fører til øjeblikkelig bortvisning og evt. politianmeldelse.

Skriftlig dispensation

Centrets direktør kan ved særlige lejligheder (svendeprøveafslutning, arrangementer m.v.) give tilladelse til indtagelse af alkoholiske drikke. Elever under 18 år er ikke omfattet af en dispensation.

Rygning

AMU-Vest har en rygepolitik, der gælder for alle, der færdes på centrets område.
Rygning er ikke tilladt indendørs.
Rygning er tilladt udendørs på de dertil anviste arealer.
Det henstilles at benytte de opstillede askebeholdere af hensyn til renligholdelse af udearealer.

Sikkerhedsregler

Sikkerhedsudstyr og personligt værnemiddel skal bæres efter underviserens instruktion, samt ved afmærket påbud for adgang til et område.
Venligst medbring selv sikkerhedstøj og – sko.

Studieaktiv

Elever har pligt til at deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver i et omfang og af en kvalitet, der svarer til kravene i bekendtgørelserne.
Eleverne har pligt til at møde forberedt til undervisningen.
Er eleven ikke studieaktiv eller har for meget fravær, indkaldes eleven til en samtale, hvor det aftales hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opnå den ønskede adfærd.

Sygdom

Sygdom skal meddeles AMU-Vest på tlf.: 79 14 03 22 eller direkte til underviseren inden kl. 8.00.
Elever skal kontakte skolen eller underviseren på hver sygedag. Elever med uddannelsesaftale skal desuden melde sig syg til sin arbejdsgiver. Al udokumenteret fravær betragtes som ulovligt fravær.

Vold og mobning

Elever, der modtager undervisning på AMU-Vest, skal udvise en adfærd, der befordrer et fornuftigt arbejds- og undervisningsmiljø.
Elever, der er voldelige eller udviser voldelig adfærd, kan bortvises fra centret. Vold eller trusler anmeldes til politiet.
Centret vil ikke acceptere, at der finder mobning sted, hverken i undervisningen eller pauserne.
Optræder et af disse forhold, kan Direktør eller Souschef tage beslutning om, hvilke sanktioner der iværksættes og om nødvendigt foretage en bortvisning.