Studie og ordensregler

Studie- og ordensregler for AMU-Vest beskriver den ønskede adfærd og omgangsform mellem de personer, som har deres daglige gang på skolen: Elever og medarbejdere. Reglerne er gældende for Spangsbjerg Møllevej 304 - 306 og Ravnevej 9 i Esbjerg.

Studie- og ordensreglerne udtrykker de grundholdninger og hensigter, der er grundlaget for AMU-Vests virke og er endvidere udtryk for de værdier, som ledelsen og dermed centret står for.
Studie- og ordensreglerne skal medvirke til at give såvel elever som medarbejdere den tryghed og stabilitet, der er forudsætningen for at skabe et læringsmiljø, hvor alle kan føle sig velkomne og hvor alle inspireres til at modtage læring.

Adfærdsregler/værdier på AMU-Vest

På AMU-Vest har alle uanset køn, etnicitet, seksuel orientering og kulturel baggrund samme ret til uddannelse, personlig frihed og respekt.
Centret respekterer princippet om religiøs frihed i enhver henseende, men anser religionsudøvelse for en personlig og privat sag.
Elever på AMU-Vest arbejder sammen på tværs af køn, religion og etnicitet.
Dialogen mellem centrets medarbejdere og elever, samt elever imellem, hviler på åbenhed, ligeværd og respekt for det enkelte menneske og dets holdninger.
AMU-Vest tilbyder et fagligt kompetent læringsmiljø i alle sine uddannelser og kurser og forventer, at alle elever deltager aktivt og konstruktivt i undervisningen.
På AMU-Vest kender alle elever deres rettigheder og pligter i forbindelse med uddannelsesforløbet og får løbende og præcis information om, hvordan de klarer sig i uddannelsen.

IT Sikkerhed

Computerlokaler må kun benyttes til undervisningsformål og opgaveskrivning.
Computerlokaler må ikke anvendes som spille-café og der må ikke afvikles spil.
Det er kun tilladt at benytte de programmer, der er indlagt på computeren. Det er under alle omstændigheder STRENGT FORBUDT at ændre på computerens opsætning.
Internettet må kun bruges til informationssøgning i forbindelse med undervisning. Det er strengt forbudt at downloade film, musik o.lign.

Overtrædes ovenstående giver det en skriftlig advarsel og i tilfælde af gentagelse kan en bortvisning komme på tale. Anvendes centrets computere til kriminelle aktiviteter bliver forholdet politianmeldt.

Sikkerhedsregler

Sikkerhedsudstyr og personligt værnemiddel skal bæres efter underviserens instruktion, samt ved afmærket påbud for adgang til et område. Påklædning skal være i overensstemmelse med gældende sikkerhedsregler på værkstedet og praktikområder.
Venligst medbring selv sikkerhedstøj og – sko. Man kan ikke deltage i undervisningen uden det foreskrevne sikkerhedsudstyr.

Hvis eleven/kursisten overtræder sikkerhedsreglerne gives en skriftlig advarsel – gentagelse af samme overtrædelse eller særligt alvorlige overtrædelser kan medføre bortvisning. 

Vold og mobning

Elever, der modtager undervisning på AMU-Vest, skal udvise en adfærd, der befordrer et fornuftigt arbejds- og undervisningsmiljø.
Elever, der er voldelige eller udviser voldelig adfærd, kan bortvises fra centret. Vold eller trusler anmeldes til politiet.
Centret vil ikke acceptere, at der finder mobning diskrimination eller krænkelser sted, hverken i undervisningen eller pauserne.

Optræder et af disse forhold, kan Direktør eller Vicedirektør tage beslutning om, hvilke sanktioner der iværksættes og om nødvendigt foretage en bortvisning.

Mødetider og mødepligt

Der er mødepligt til undervisningen. Mødetider kan være forskellige i de respektive uddannelser, men mødetiderne skal overholdes ved lektioners begyndelse.
Overholdes dette ikke, kan man ikke forvente at få lov til at deltage i den pågældende lektion og vil dermed blive registreret som fraværende.(Ikke godkendt fravær)

Studieaktiv

Elever har pligt til at deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver i et omfang og af en kvalitet, der svarer til kravene i bekendtgørelserne.
Eleverne har pligt til at møde forberedt til undervisningen.
Er eleven ikke studieaktiv eller har for meget fravær, indkaldes eleven til en samtale, hvor det aftales hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opnå den ønskede adfærd. Der er ingen procentregel for hvor meget fravær eleven må have. Nogle fag kræver 100% tilstedeværelse, hvilket vil fremgå af de lokale undervisningsplaner. Samtaler om fravær sker uanset om, det er godkendt eller ikke godkendt fravær – men alene ud fra en vurdering i det enkelte fag, om eleven kan bestå i forhold til det aktuelle fravær. Samtaler om fravær noteres i LUDUS som notat. I det tilfælde at fraværet har så stort et omfang, dvs. at det kan blive en hindring for at kunne bestå, skal der gives en skriftlig advarsel med handlingsanvisninger samt en kopi til eleven. Advarslen underskrives af underviser og elev – samt i de tilfælde hvor eleven er under 18 – også af forældrene. (Indehaveren af forældremyndigheden.)

Godkendt fravær er: Sygdom anmeldt til skolen, barnets 1. sygedag, coronatest, special- eller specialtandlæge besøg, deltagelse på køreteknisk anlæg, teori- og køreprøver, begravelse, bryllup,  eller lign. begivenheder i nærmeste familie

Alle andre typer fravær er IKKE Godkendt – f.eks. Ferie, samtaler på kommunen, alm. Læge- eller tandlægebesøg (over 18 år.), køretimer ol.

Sygdom

Sygdom skal meddeles AMU-Vest på tlf.: 79 14 03 22 eller direkte til underviseren inden kl. 8.00.
Elever skal kontakte skolen eller underviseren på hver sygedag. Elever med uddannelsesaftale skal desuden melde sig syg til sin arbejdsgiver. Al udokumenteret fravær betragtes som ikke godkendt fravær.

Mobiltelefon

Mobiltelefoner må ikke anvendes til private samtaler i undervisningen, hvorfor de skal være slukket. Nødvendige samtaler skal afvikles i pauserne. Ved særligt påtrængende forhold – f.eks. nærtstående fødsel eller lign. kan underviseren tillade at telefonen holdes tændt på lydløs i undervisningen.
I det omfang mobiltelefonen anvendes til informationssøgning i forhold til undervisningen, er det tilladt at anvende denne. Der skal dog tages hensyn til øvrige elever.

Brug af mobiltelefonen til lyd- eller billedoptagelse samt fotografering er ikke tilladt uden forudgående aftale med underviseren og under hensyntagen til gældende regler for brug af materialet.

Rusmidler

Som elev på AMU-Vest er det ikke tilladt at indtage, sælge eller besidde narkotiske stoffer eller alkohol. AMU-Vest har en absolut nultolerance over for alkohol og rusmidler. Dette er gældende på hele centrets område, både inde og ude.
AMU-Vest kan gennemføre tests for alkohol og andre euforiserede stoffer. Overtrædelser at centrets rusmiddelpolitik fører til øjeblikkelig bortvisning og evt. politianmeldelse.

Med bortvisning følger en karantæne på 6 uger

Skriftlig dispensation

Centrets direktør kan ved særlige lejligheder (svendeprøveafslutning, arrangementer m.v.) give tilladelse til indtagelse af alkoholiske drikke. Elever under 18 år er ikke omfattet af en dispensation.

Rygning

AMU-Vest har en rygepolitik, der gælder for alle, der færdes på centrets område.
Rygning er ikke tilladt indendørs.
Rygning er tilladt udendørs på de dertil anviste arealer.
Det henstilles at benytte de opstillede askebeholdere af hensyn til renligholdelse af udearealer.

Kantine

Kantinen og fællesarealer kan frit benyttes. Der kan købes mad, drikke og slik i kantinen. Det er muligt at betale med kontanter eller dankort.
Medbragt mad kan indtages i kantinen eller øvrige fællesarealer, men der er selvoprydning i disse lokaliteter.
Køleskab til medbragt mad og drikke findes til fri afbenyttelse i kantinen.

Orden i lokaler

Undervisningslokaler forlades i ryddelig stand. I teorilokaler skal stolene sættes på plads, alt affald puttes i papirkurve eller rette affaldsbeholder, vinduerne lukkes og lyset slukkes.
I værkstederne ryddes op efter underviserens anvisning.

Parkering

Parkering foregår i de afmærkede båse ved hovedindgangen på Spangsbjerg Møllevej 304 - 306, samt ved indgangen på Ravnevej 9.
Handicap- og gæsteparkering bedes friholdt til rette formål.
Færdselsloven er gældende på centrets arealer og skal overholdes.

Værdigenstande

Centret påtager sig ikke erstatningsansvar, så elever bør ikke medbringe store pengebeløb, dyrt tøj osv.. Der kan stilles et garderobeskab til rådighed. Medbring selv en hængelås, hvis skabet ønskes låst.

Tyveri meldes til politiet.